Lusia, a dog from Folwark Minikowo

Lusia, Piesek zamieszkujący w Folwarku Minikowo 62.

Lusia, Piesek zamieszkujący w Folwarku Minikowo 62.

Lusia, Piesek zamieszkujący w Folwarku Minikowo 62.